Cover image

Gezonde maatschappij betekent stimulus voor vrouwenrechten

Het gezondheidsniveau van een land heeft een grote impact op vrouwenrechten. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University.


Onder meer werd vastgesteld dat succes in de strijd tegen infectieziektes gepaard gaat met een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Aangevoerd wordt daarbij dat een terugval van de negen belangrijkste infectieziektes in de Verenigde Staten de voorbije zeven decennia is gepaard gegaan met een sterke toename van de gendergelijkheid.

“Gemeenschappen die meer infectieziektes kennen, stellen zich meer collectivistisch, etnocentrisch, conformistisch en antagonistisch op tegenover buitenstaanders,” benadrukt Michael Varnum, professor sociale psychologie aan de Arizona State University. “Daarvoor kunnen evolutionaire motieven naar voor worden gebracht."

"Patogenen stimuleren mensen tot inspanningen om hun kansen op infecties te reduceren. In die optiek is een argwaan voor vreemdelingen een goede keuze om te vermijden dat men zou worden blootgesteld aan onbekende bacteriën waartegen men niet immuun zou zijn.”

Tradities


Op diezelfde manier kan volgens de onderzoekers de voorkeur voor tradities worden verklaard. "Infectiegevaar zal vrouwen aanzetten sneller een gezin te stichten en meer kinderen te baren," wordt er opgemerkt. "Op die manier worden meer overlevingskansen voor de eigen genen gecreëerd. Het gezin gaat echter ten kost van onderwijs of politiek engagement."

“Wanneer de dreiging van de infectieziektes afneemt, verandert echter de situatie,” zegt Varnum. “In die omstandigheden wordt het immers minder gevaarlijk om zich individualistisch op te stellen, te streven naar verscheidenheid en aan te sturen op innovatie."

"In deze omstandigheden wordt het onbekende niet langer een bedreiging, maar wel een opportuniteit. Op dat ogenblik start de verandering.” Opgemerkt wordt dat geen enkel ander element kon worden gevonden dat een grotere impact had op verandering en de vooruitgang van de vrouwenrechten dan de strijd tegen infectieziektes. (mah)