Politiek

Crevits gaat M-decreet inperken onder impuls van N-VA

Regeringspartij N-VA wil dat het M-decreet aangepast wordt.Dat decreet laat kinderen met speciale noden toe om toch op de schoolbanken tezitten in het gewoon onderwijs.

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) moet vande vakbonden voor juli een nieuw actieplan klaar hebben voor de inrichting van hetbasisonderwijs in Vlaanderen. Ook eisen de onderwijsvakbonden een investeringvan een half miljard euro.

Ze dreigen ook met stakingen. Dat melden de kranten van De Persgroep.

N-VA wil werkdruk in klas verlagen

Met dat actieplan wil N-VA dat er van de gelegenheidgebruikgemaakt wordt om ook het M-decreet te modificeren. Dat initiatief komtvan N-VA-onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

“Voor ons maakt het bijsturen deel uit van hetactieplan. We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zosterk is verhoogd en moeten dat aanpakken. Enkel extra geld vrijmaken, is nietde oplossing”, zegt Daniëls.

“Zelfs een verdubbeling van de huidige middelen zouonvoldoende zijn. De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we zo niet helpen.Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertisewel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken.Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven.”

Europa buist Vlaanderen

Met deze suggestie gaat N-VA wel in tegen het EuropeesComité voor Sociale Rechten, een organisatie van de Raad van Europa. Zo verduidelijktehet Comité dit jaar nog dat Vlaanderen het niet goed doet qua inclusie in hetonderwijs. Volgens het orgaan worden te veel kinderen niet toegelaten worden inhet gewoon onderwijs.

Voor het M-decreet, in het schooljaar 2014-2015, zaten er 27.483leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs. Ondertussen zitten we op 24.414kinderen. Er is dus sprake van een daling van meer dan 11 procent.

Inclusie in de samenleving

Een aantal basisscholen geven te kennen de hulp- en zorgvragen niet aan te kunnen.

“Ik heb onlangs basisscholen bezocht waar kinderen met serieuze gedragsproblemen in de klas zitten”, zegt Daniëls. “Met alle respect, maar die leerkrachten komen nauwelijks aan lesgeven toe. Er blijft ook onvoldoende aandacht over voor de andere leerlingen, die ook hun noden hebben. Wat zijn we dan aan het doen? We moeten opletten dat we de sterke punten van ons buitengewoon onderwijs niet kapotmaken en tegelijk de kracht van het gewoon onderwijs verminderen. Natuurlijk moet er zorg zijn in elke school, maar wij vinden niet dat eerst de leerkracht én de leerling er onderdoor moeten gaan voor er kan worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Voor ons is het doel inclusie in de samenleving.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt aan alarmbel

De Gemeenschapsonderwijskoepel GO! wil dat de huidigesituatie niet verandert en stelt dat een aanpassing van het M-decreet volgenshen enkel aangewezen is na een officiële evaluatie.

“Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken op degedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is”, klinkt het bijLieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Wat het M-decreet zelf betreft, blijft het groteprobleem dat het in de vorige legislatuur is aangenomen zonder een uitgewerktplan van aanpak.”

Crevits schiet in actie

Crevits zal een aantal aanpassingen doorvoeren: “Het planbasisonderwijs speelt in op noden die veel ruimer zijn dan de zorg voorkinderen. Verder zullen kinderen met een lichte mentale beperking enleerstoornis ook na twee jaar in het buitengewoon onderwijs kunnen blijven, watvoorheen niet kon.”

Ze wil ook dat niemand uit de boot valt: “We zien ookdat gedragsproblemen het basisonderwijs extra onder druk zetten. Daarom heb ikvorig jaar al 15 miljoen euro extra voorzien. Daarnaast breid ik het aanbod vantype 3, voor kinderen met gedragsstoornissen in het buitengewoon onderwijsverder uit. Met de centra voor leerlingenbegeleiding wordt bekeken of allekinderen die daar nood aan hebben er ook effectief terechtkunnen.”

Show More
Close
Close