Economie

Europeaan gelooft in een rechtvaardige maatschappij

De Europeanen zijn van mening dat het leven in het algemeen rechtvaardig is, maar tonen zich wel bezorgd over rechtspraak, politieke beslissingen en inkomensongelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Joint Research Centre (JRC), gebaseerd op een enquête in december vorig jaar bij meer dan achtentwintigduizend burgers in de achtentwintig landen van de Europese Unie.

“In het algemeen blijken de Europeanen van mening dat hun leven relatief rechtvaardig verloopt en dat ze op gelijke opportuniteiten kunnen terugvallen om vooruit te gaan,” zeggen de onderzoekers. “Wanneer echter gerechtelijke en politieke beslissingen ter sprake komen, is men minder geneigd om nog langer in die algemene rechtvaardigheid te geloven.”

“Diezelfde reactie doorheen de hele populatie – ongeacht sociale status, rijkdom of connecties – worden gevoeld. De overgrote meerderheid vindt ook dat inkomensongelijkheden te groot zijn. Men is ook van mening dat de regeringen deze problemen moeten aanpakken.”

Regionaal

Concreet werd vastgesteld dat 58 procent van de ondervraagden van mening is dat iedereen gelijke opportuniteiten heeft om vooruit te komen in het leven. Er moeten daarbij echter wel belangrijke regionale verschillen worden gemeld. In Denemarken in immers 81 procent van de bevolking overtuigd van gelijke kansen, maar in Griekenland valt dat cijfer terug tot amper 18 procent.

Bovendien moet worden vastgesteld dat in een aantal specifieke toepassingen de rechtvaardige gang van zaken meer in vraag wordt gesteld. Onder meer blijkt dat slechts 39 procent van mening is dat recht altijd de bovenhand haalt op onrecht. Een even grote groep is de tegengestelde mening toegedaan.

Tegenover de politieke wereld komt nog een groter pessimisme naar boven. Slechts 32 procent van de ondervraagden vindt dat de politieke beslissingen voor alle burgers even consistent worden genomen, terwijl 48 procent een tegengestelde mening koestert.

Tevens bleek dat jongeren en burgers met een hogere opleiding en een groter inkomen het meest overtuigd zijn van een rechtvaardige maatschappij. Anderzijds moest worden opgetekend dat 84 procent van de ondervraagden van mening is dat de inkomensongelijkheid te groot is. Dat varieert echter van 96 procent in Portugal en 92 procent in Duitsland tot 59 procent in Nederland.

Gezondheid

In alle landen, met uitzondering van Denemarken, zegt meer dan 60 procent dat de regeringen maatregelen zouden moeten nemen om de verschillen te verminderen. Om vooruitgang in het leven te maken, is voor 98 procent van de ondervraagden een goede gezondheid van cruciaal belang. Datzelfde zegt 93 procent van een kwaliteitsonderwijs.

Verder maakt 90 procent gewag van persoonlijke inzet en gepaste connecties. Een rijke afkomst, politieke connecties, etnische origines of geslacht worden minder belangrijk geacht. Verder bleek dat 48 procent van mening dat de opportuniteiten voor vooruitgang in vergelijking met dertig jaar geleden gelijker zijn geworden.

In Malta, Finland en Ierland loopt dat cijfer op tot meer dan 70 procent, tegenover minder dan 25 procent in Kroatië, Frankrijk en Griekenland.

De onderzoekers stelden verder vast dat 47 procent van de Europeanen de globalisering een positief fenomeen noemt, terwijl 21 procent zich negatief uitspreekt. Tevens zegt 39 procent de migratie in zijn land als een positieve ontwikkeling te bestempelen, wat echter door 33 procent wordt tegengesproken.

Show More
Close
Close