Sectors

Het grootste probleem van autoproducenten is niet de vervalste dieseluitstoot

Het imago van de autosector is op dit ogenblik zwaar besmeurd door een emissieschandaal bij de Duitse constructeur Volkswagen, maar in werkelijkheid vormen financiële activiteiten een veel grotere bedreiging voor de industrie. Die waarschuwing is afkomstig van de redactie van het magazine The Economist, waar erop wordt gewezen dat de financiële activiteiten van de tien grootste autoconstructeurs van de wereld een gezamenlijk bedrag van bijna 900 miljard dollar vertegenwoordigen.

Die middelen bestaan grotendeels uit kredieten die aan consumenten worden vertrekt om een auto te kunnen kopen. Dat levert echter ook een aantal gevaren op.

“Autoleningen hebben meestal relatief korte looptijden,” zegt The Economist. “Wanneer er sprake is van een wanbetaling, wordt de auto bovendien in beslag genomen. De kredietverstrekking levert de autobouwers dan ook meestal weinig risico’s op. De constructeurs zijn van die kredieten echter afhankelijk om een groot gedeelte van hun omzet te kunnen realiseren.”

“Volkswagen verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 10 miljoen auto’s. Een kwart van die vloot werd echter met kredieten van de Duitse groep gefinancierd. Door het emissieschandaal bij Volkswagen dreigen de autoconstructeurs echter aan hun eigen crediteurs zelf hogere kosten te moeten betalen.”

Strengere maatregelen

“Vooral indien zou blijken dat nog andere constructeurs geknoeid hebben met onder meer emissie-software, zou de situatie voor de industrie bijzonder penibel kunnen worden,” waarschuwt het magazine. “De fraude zou de crediteurs kunnen aanzetten om een herfinanciering van de autobouwers te weigeren of aan strengere voorwaarden te koppelen.”

“Dat zou binnen de sector tot een grote financieringskloof kunnen leiden en de industrie in grote problemen kunnen brengen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat investeerders minder snel geneigd zullen zijn om hun portfolio open te stellen voor pakketten met autokredieten.”

“Al die problemen dreigen ervoor te zorgen dat de autobouwers minder financiële middelen ter beschikking krijgen,” zegt The Economist nog. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de doorverkoop-waarde van de dieselwagens door het emissieschandaal minder groot is geworden. Ook dat dreigt de mogelijkheden van de constructeurs te zullen aantasten.”

Tevens moet er volgens het magazine op worden gewezen dat de inkomsten van de autobouwers ook nog eens bedreigd zouden kunnen worden door strengere emissie-maatregelen die door de overheid zouden worden uitgewerkt. (mah)

Show More
Close
Close