Opinie

Ze kunnen het nog steeds niet

Veel Europese en Belgische ministers begrijpen nog steeds niet welke uitdagingen deze migratiegolf en vooral de integratie van bepaalde groepen moslims stelt. De Oost-Europese daarentegen … Eén van de uitdagingen: wat met een ‘absolute’ oproep tot geweld van de islamistische stromingen?

De recente serie aanslagen in Duitsland en Frankrijk, met als uitschieter de moord op een priester tijdens een misviering, leverde de gekende reacties op. Talrijke politiek correcte opiniemakers sprongen weer op elke aanwijzingen om toch maar te kunnen herhalen dat de aanslag niets met de IS, noch met de islam te maken had. Maar al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Europol: 150 van de 151 terreurdoden in 2015 door moslims

Wat blijkt? Deze aanslagen passen in een trend van de laatste jaren: religieus gemotiveerd geweld door moslims tegen niet-moslims én ook tegen een ruimer publiek, met daarbij ook moslims, neemt toe. Volgens Europol tekenden moslims voor vorig jaar 150 van de 151 doden door terrorisme in de EU. In andere regio’s van de wereld ligt de verhouding tussen de soorten terrorisme anders, maar deze Europese gegevens weerleggen wel de idee dat het terrorisme door moslims nog niet zo erg is. Vergeten we niet dat ze elders in de wereld nog véél meer slachtoffers maken dan hier, in Kenya, Soedan, Nigeria – waar honderden kerken vernietigd werden ““ maar ook in Pakistan en menig Arabische land waar nog christenen leven én in Turkije. Na de eerste, mislukte staatsgreep werden daar ook al terug kerken, priesters en andere christenen aangevallen. Eerder gebeurde dat ook al. Terzijde, wat we bedoelen met ‘islamisme’ en waarom we niet spreken over ‘jihadisme’ of ‘salafisme’, leest u hier. Grafiek: Aantal terreurdoden in 2015, opgesplitst naar de verschillende soorten tereur (cijfers Europol)

Onverzoenbare normen en waarden

Al die opiniemakers én overheden lijken nog steeds niet in staat om te onderkennen dat een deel van de toekomende moslims ““ nep-vluchtelingen, echte vluchtelingen én legale immigranten ““ er fundamentele culturele en religieuze normen en waarden op na houden die onverzoenbaar zijn met elk vreedzaam samenleven met anderen. Voor hen zijn die ‘anderen’ niet meer dan verwerpelijke aanhangers van afgoden, ‘kromgelovigen’ (in het Frans, ‘des mécréants’) die bekeerd moeten worden, desnoods met geweld. En ze beroepen zich daarbij op directe instructies in Koran, Hadith en in de sharia.

9:5 “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”, en 2.193 “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”.

Het feit dat veel andere moslims een diepe afkeer hebben van die interpretaties, verandert echter niets aan die realiteit. En eigenlijk zijn wij, als gewone niet-moslims niet goed geplaatst om die leerstellingen van een andere religie te interpreteren. Maar we moeten wel vaststellen dat veel moslims menen dat hun heilige boeken de opperste waarheid en de ultieme wijsheid bevatten, én dat die letterlijk genomen moeten worden. Dat genre instructies laat vele extremisten geen twijfel: ze menen het recht en de plicht te hebben …

Hoeveel moslims delen heimelijk, bepaalde idealen met de terroristen?

Veel moslims herhalen dat al dat terroristisch geweld onverzoenbaar is met hun geloof en tegen fundamentele principes daarvan in gaat. Maar feit is dat ze daarbij nooit verwijzen naar een formele religieuze veroordeling waarin die daders dan als ketters of ongelovigen veroordeeld worden, en waarin hun religieuze motivatie weerlegd wordt. Voor zover ik weet schreef geen enkele Arabische, noch Europese Korangeleerde ooit al zo’n fatwa. Erger nog, veel moslims beweren dat zo’n veroordeling niet hoeft, of niet kan. Eigenlijk logisch, voor al die moslims die al die directe bevelen tot geweld wel degelijk, als onderdeel van de Koran, niet willen veroordelen. Hoeveel delen er blijkbaar, heimelijk, bepaalde idealen met de terroristen? Er zit dus een diepe, existentiële dubbelzinnigheid in die veroordelingen. Want met zo’n direct gebod tot geweld en zo’n onaantastbaar geloof in de letterlijke betekenis van de Koran, moeten we dan verbaasd zijn dat zovelen dat ook letterlijk nemen? De negatie van die diepe religieuze wortels is volstrekt ongeloofwaardig. Zeker omdat de islam anno 20156 nog steeds geen coherente sociale doctrine kent waarin al dat geweld expliciet verboden wordt.

Minstens passief medeplichtig

Tegelijk namen veel moslims in hun gewone leven al lang ruim afstand van die klassieke doctrine. En vooraanstaande moslimintellectuelen timmeren aan een geloofsbeleving die wel verzoenbaar is met de democratie (zie ook hier). Maar dat is nog embryonaal en zij publiceerden nog geen bijhorende sociale doctrine, noch andere gezaghebbende en omvattende interpretaties van hun geloof. Ze botsen ook op het dogma dat de Koran letterlijk moet genomen worden.

Bij zo’n expliciete instructies is elke claim dat niet-moslims en al wie dat niet lang genoeg bestudeerde zich daarover niet mag uitspreken misplaatst. Zo’n instructies zijn totaal onaanvaardbaar en al wie ze niet expliciet verwerpt is minstens passief medeplichtig.

Gewoon negeren is begrijpelijk, ten aanzien van wat zijn als het enige ‘heilige’ en onaantastbare boek beschouwen. Maar volstaat dat nog? Kijk gewoon naar de aantallen moordenaars en hun overtuiging. Vergeten we niet hoeveel autochtone bekeerlingen door die geboden tot geweld aangestoken bleken. Laten we ons ook niet misleiden door overwegingen rond de ‘theologische juistheid’ van die religieuze rechtvaardiging van het geweld: voor de slachtoffers maakt dat geen enkel verschil uit.

Opvang van islamitische immigranten schiet tekort

Ook de opvang van islamitische immigranten schiet daverend tekort in het duidelijk maken van de hier geldende regels en het identificeren van wie er gevaarlijke ideeën op na houdt. Die regels worden blijkbaar wel gepreveld, maar zonder veel overtuiging, en zonder sancties evenredig met de diepte van de overtuiging van de islamisten die menen dat ze hun ‘plicht’ tot geweld moeten en mogen nakomen.

‘Islamofobie’ lijkt een rookgordijn voor het gevaarlijke ‘Christianofobie’

Er wordt wel veel geklaagd over de zogenaamde islamofobie ““ hoewel dat begrip diep dubbelzinnig is ““ maar het directe, expliciet geweld van islamisten tegen het christendom lijkt ordes van grootte ernstiger. Na vele honderden gevallen van vandalisme tegen kerken is er nu ook een moordaanslag op een priester geslaagd. Er was in 2015 al een mislukte moordpoging op een priester in Villejuif. Die ‘islamofobie’ lijkt een rookgordijn voor het gevaarlijke ‘christianofobie’ en het levensgevaarlijke supremacisme annex bekerings- en onderwerpingsdrang van de islamisten. Typerend is dat, in deze tijd van moorden op christenen en moordbedreigingen van Vlaamse AKP-aanhangers op de minder islamistische Vlaamse Gülenisten, Unia waarschuwt tegen islamofobie. Ten aanzien van islami(s)tisten beperkt het zich tot ‘onderzoek’ en wat mooie praatjes. Maar harde maatregelen, zoals vervolgingen, dat zit er voor Unia tegen dat geweld niet in.

Wanneer wisselen we het geweer van schouder?

Aansluitend blijken onze overheden niet in staat om alle teruggekeerde terroristen die nog steeds een reëel gevaar opleveren voor ons leven op een afdoende wijze te onderscheiden van de anderen. Veel van die lui lopen hier en in al onze buurlanden vrij rond. Ze krijgen uitkeringen en dekking van de kosten voor de medische verzorging van hun verwondingen, opgelopen bij hun terreur. Waanzin! Al even waanzinnig is natuurlijk dat een 19-jarige in staat is om in koelen bloede een 85-jarige man de keel door te snijden, en dat IS dit trots op zijn conto schrijft. Na de aanrandingen in Keulen vroegen we ons al af “Ontgaat velen nog steeds in welke mate de Europese beschaving geconfronteerd wordt met een agressieve en destructieve uitdager?”. Ondertussen loopt het aantal aanslagen snel verder op. Wanneer wisselen we het geweer van schouder?

Wanneer zal Europa de nodige maatregelen tegen dat dodelijke islamisme nemen?

Welk antwoord we best geven op die doctrine die geweld predikt, dat weet nog niemand. Maar de huidige aanpak mislukte grandioos, met name omdat ze het islamisme nog grotendeels miskent. Zoveel is zeker. Wanneer ebola in West-Afrika uitbrak, en nadat het daar enkele honderden doden maakte, namen de getroffen Afrikaanse landen de nodige maatregelen, inclusief quarantaine en isolatie van risicogroepen. Zij waren daartoe bereid, en in staat. Het aantal doden liep dan nog wel enkele maanden verder op, maar ze kregen het uiteindelijk onder controle. Wanneer zal Europa de nodige maatregelen tegen dat dodelijke islamisme nemen? Moet het daarbij ook, naast andere, noodzakelijke maatregelen, risicogroepen isoleren en uit onze maatschappij verwijderen? Is voor vluchtelingen een degelijke opvang in de meest nabije veilige streken nu niet aangewezen? En moet die geïnstitutionaliseerde oproep tot geweld niet expliciet verboden worden? Ik kijk daarbij niet enkel uit naar regeringen, maar vooral naar echte staatsmannen en vrouwen met een visie, én naar de uitgewerkte reacties van al die moslims die stellen het volste respect voor anderen te hebben.


De auteur Rudi Dierick is  ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur van De Bron Deze opinie vertolkt enkel zijn mening en verscheen eerst op De Bron

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close