Cover image

© Pixabay

Economie

Deeleconomie produceert vooral sukkelaars

Het aantal werknemers in de deeleconomie heeft de voorbije vijf jaar een sterke groei gekend, maar de betrokkenen genereren meestal niet voldoende inkomsten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat zegt een onderzoek door het JP Morgan Chase Institute, gebaseerd op de activiteit op 39 miljoen bankrekeningen in de Verenigde Staten.

Vastgesteld werd ook dat de groei de voorbije periode vooral door transportdiensten - zoals Uber of Lyft - werd gedragen. Toch bleek dat meestal slechts gedurende een relatief korte periode in de deeleconomie wordt gewerkt. Gemiddeld levert de activiteit nu 828 dollar per maand op. Dat is 20 procent meer dan vijf jaar geleden.

Voorbarig

"Voorstanders van de deeleconomie zagen in het systeem een alternatief voor de traditionele voltijdse tewerkstelling,” beklemtoont Diana Farrell, chief executive van het JP Morgan Chase Institute. “Dat bleek echter op zijn minst voorbarig. In werkelijkheid kan de activiteit in de deeleconomie niet worden gebruikt als een vervangmiddel voor een functie uit de reguliere arbeidsmarkt."

"De deeleconomie kan in de meeste gevallen enkel worden beschouwd als een supplement op een vaste bron van inkomsten of als een tijdelijke oplossing om een periode tussen twee vaste functies te overbruggen.”

Uit het onderzoek bleek dat inmiddels 1,6 procent van de bestudeerde accounts in maart dit jaar inkomsten uit de deeleconomie kon melden, tegenover amper 0,3 procent vijf jaar geleden. Bovendien werd vastgesteld dat 4,5 procent in de loop van vorig jaar minstens één keer een inkomen uit de deeleconomie heeft gehad, tegenover minder dan 2 procent vijf jaar voordien.

Hieruit moet volgens de onderzoekers worden afgeleid dat de deeleconomie in de Verenigde Staten maandelijks ongeveer twee miljoen werknemers telt. Jaarlijks zouden ongeveer 5,5 miljoen Amerikanen minstens één keer een inkomen uit de deeleconomie genieten.

Transport

Vastgesteld werd ook dat de toegenomen participatie vooral aan transportdiensten zoals Uber en Lyft kan worden toegeschreven. “Transport werd in juni drie jaar geleden de meest populaire sector van de deeleconomie,” aldus het rapport. “Inmiddels heeft 1 procent van de bevolking een maandelijks inkomen uit transport. Dat cijfer ligt hoger dan de gezamenlijke scores van alle andere gebieden van de deeleconomie."

"Tegelijkertijd moet worden gemeld dat deze activiteiten voor de meeste betrokkenen binnen een periode van maximaal drie maanden zijn geconcentreerd. Slechts 41,7 procent kan een activiteit van minstens vier maanden melden. Amper 12,5 procent komt aan minstens tien maanden.”

“De reden voor die beperkte activiteit moet wellicht worden toegeschreven aan de bescheiden inkomsten die worden gegenereerd,” oppert Diana Farrell. “Gemiddeld ontvangt een deelnemer aan de economie een maandelijks inkomen van 828 dollar, tegenover 688 dollar vijf jaar geleden. Drie jaar geleden werd echter een piek van 1.006 dollar opgetekend. Zelden komt men boven een jaarinkomen van 10.000 dollar, ruim onder de armoedegrens.”

Leasing

De gemiddelde maandelijkse inkomsten uit transportactiviteiten vielen over een periode van vijf jaar van 1.469 dollar naar 783 dollar. Vijf jaar geleden ontving de helft van de betrokkenen meer dan 900 dollar, maar dat is nu teruggevallen tot 25 procent.

“Vijf jaar verdiende de topgroep meer dan 4.000 dollar per maand, maar dat is nu gedaald tot minder dan 2.500 dollar,” zeggen de onderzoekers nog. "Deze trends suggereren dat het freelance transportwerk geen veelbelovend vooruitzicht is voor mensen die genoeg inkomen willen genereren om hen te bevrijden van het traditionele arbeidscontract.”

Het onderzoek toonde verder dat de deelname aan andere sectoren van de deeleconomie over de voorbije vijf jaar relatief stabiel is gebleven. Daarbij moet worden opgemerkt dat buiten het transport weinig interesse blijkt voor de deeleconomie, al konden die andere activiteiten wel op een stijgend inkomen rekenen.

“Alleen leasing-activiteiten lijken binnen de deeleconomie echter een substantieel inkomen te kunnen garanderen,” benadrukt Farrell nog. “Hier kan gewag gemaakt worden van een gemiddeld maandelijks inkomen van 2.113 dollar per maand, tegenover 1.030 dollar vijf jaar geleden. De hoogste 10 procent kan hier een maandelijks inkomen van meer dan 4.500 dollar per maand verwachten.”

Toch bleek leasing op amper 0,2 procent van alle bankaccounts te kunnen worden geïdentificeerd. “Om echter de leasing van een woning, een auto of een ander goed te kunnen aanbieden, moet men in de eerste plaats al eigenaar zijn,” beklemtoont Farrell.

Lees meer