Politiek

Dit zijn de sterkste democratieën ter wereld

De laatste Democracy Index van de Economist IntelligenceUnit (EIU) dateert van 2016. Daaruit blijkt dat er in 72 landen een daling vande democratische waarden werd vastgesteld. De verhouding van landen met dalendedemocratische waarden tegenover landen met stijgende democratische waarden was1 op 2. Dit zijn de 10 sterkste democratieën.

Het heeft weinig zin meer om het te ontkennen: het gaat overhet algemeen niet zo goed met de democratie. De Democracy Index van deEconomist Intelligence Unit (EIU) meet het niveau van democratie in een bepaaldland door punten te geven op het kiesproces, pluralisme, de toestand van deburgerlijke vrijheden, het functioneren van de regering, de mate van politiekeparticipatie en de politieke cultuur. Dit werd gedaan in meer dan 160 landenover de hele wereld. Uit de cijfers van de EIU blijkt dat de gemiddelde, globaledemocratiescore in 2016 gedaald is naar 5,52. In 2015 stond die nog op 5,55(het gaat om een schaal van 0 tot 10).

Minder dan helft planeet leeft in democratie

Uit dit rapport blijkt dat minder dan de helft van de wereld (49 procent) in een échte democratie leeft. Amper 4,5 procent van de aardbewoners vertoeft in een ‘volledige democratie’. Er is sprake van een forse daling tegenover 2015. Toen leefde 9 procent van de mensen nog in een ‘volledige democratie’.

VS slechte leerling

Deze dramatische daling heeft vooral te maken met het feitdat de Verenigde Staten tegenwoordig wordt omschreven als een “gefaaldedemocratie” in de ranking van de EIU. Dat komt doordat de Amerikaansebevolking nauwelijks vertrouwen heeft in haar regering. Het rapport wijst eropdat dit vooral duidelijk werd tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van2016, voordat Donald Trump de Amerikaanse president werd. In veel andereontwikkelende landen zijn er zich gelijkaardige trends aan het voordoen.

(Wie de rijkste Amerikanen zijn, lees je hier.)

Politieke participatie in VK

Doordat mensen zich niet langer kunnen identificeren met depolitieke elite, groeit het populisme wereldwijd. Maar er zijn ook positievegevolgen. Zo is de mate van politieke participatie over het algemeen gegroeid.Voorhet brexit-referendum, waarbij de Britten stemden om de Europese Unie aldan niet te verlaten, kwam maar liefst 72 procent van de Britse bevolkingopdagen. Het afgelopen decennium trok nochtans amper 63 procent van de Brittennaar de stembus bij ‘gewone’ verkiezingen. Mensen verliezen dus het vertrouwenin de politiek, maar gaan er zelf wel steeds meer aan deelnemen. Bovendienworden steeds meer mensen in het VK lid van een politieke partij. Dit allesheeft ervoor gezorgd dat de democratiescore van het VK in 2016 gestegen is tot8,36 op 10. In 2015 stond die nog maar op 8,31. Daarmee staat het VK nu op dezestiende plaats van de ‘volledige democratieën’.

Oost-Europa twijfelt aan voordelen democratie

Het voormalig Oostblok in Oost-Europa heeft de grootstedaling doorgemaakt op het vlak van democratie sinds de oprichting van deDemocracy Index in 2006. Er heerst een wijdverspreide afgunst voor democratie.Zo is er in maar liefst 18 Oost-Europese landen sprake van een daling indemocratie. In de overige negen landen wordt een stagnering waargenomen.Estland scoort het hoogste op democratie en staat de plaats 29 in de ranglijst.Toch wijst de EIU erop dat er geen enkel Oost-Europees land is dat als ‘volledige democratie’ bestempeld kan worden. Toch zijn maar liefst11 van die landen lid van de EU. De Oost-Europese landen scoren vooral slechtop hun verkiezingsprocessen.

Democratie waggelt in hele wereld

Sub-Sahara-Afrika scoort beter dan Oost-Europa op het vlakvan politieke participatie, maar de regio loopt nog steeds ernstig achter omformele democratie, zoals wij dat kennen, te implementeren. Zwart-Afrika heeftbijna geen vooruitgang geboekt en scoort amper punten op het vlak vandemocratie. De regio moet er in de eerste plaats aan werken om aspecten vandemocratie bij te schaven in de samenleving, zoals onder andere pluralisme, hetfunctioneren van de regering en het garanderen van burgerlijke vrijheden.Mauritius scoort het hoogste op de lijst van Zwart-Afrikaanse landen en is hetenige land in de regio dat beschouwd kan worden als een ‘volledigedemocratie’.

Latijns-Amerika

Het grootste probleem in Latijns-Amerika is populisme. Hetafgelopen decennium werd er een golf waargenomen van populistische, linksepolitici. Maar er is verbetering in zicht. Zo kwamen er in 2015 een aantalcentrumrechtse, pro-vrije markt kandidaten aan de macht. Uruguay is het enigeland in de regio dat zich een “volledige democratie” mag noemen. Hetland staat op nummer 19 in de lijst.

(Wie de 10 rijkste Latijns-Amerikanen zijn, lees je hier.)

Azië

Het Verre Oosten heeft de jongste jaren veel vooruitganggeboekt. Nu is de score van het continent gestagneerd. Azië scoorde in 2016 5,7op 10. Maar drie continenten scoorden beter: Latijns-Amerika (6,3), Europa(8,4) en Noord-Amerika (8,6). Japan is het meest democratische land en staat opnummer 20 in de ranglijst. Het land wordt nochtans vaak een “gefaaldedemocratie” genoemd.

Arabische wereld

In de Arabische landen zijn de gevolgen van de Arabischelanden duidelijk nog te zien. Zelfs Tunesië, het land waar de protesten hetfelst waren, is 12 plaatsen gezakt in de wereldwijde ranglijst. Daarmee staatTunesië onderaan de lijst van landen met “gefaalde democratieën”.

Paradox

In het rapport van de EIU wordt bevestigd dat de kwaliteit van democratie over de hele wereld min of meer achteruit gaat. Toch heeft dit net, paradoxaal genoeg, geleid tot een stijging van politieke participatie, wat de democratie dan weer ten goede komt.

De 10 meest democratische landen:

1. Noorwegen


© istock

Noorwegen is een constitutionele monarchie. Sinds 1991 isHarald V van Noorwegen koning van het land. De uitvoerende macht, hoewel dezein naam bij de monarch ligt, wordt door een Raad van Ministers uitgeoefend diedoor de premier wordt geleid. De wetgevende macht wordt bekleed in het 169leden tellende parlement of Storting. Het parlement wordt iedere vier jaargekozen in september. Noorwegen kent geen tussentijdse verkiezingen.

De Arbeiderspartij, Socialistische Partij en Centrumpartijvormden sinds de verkiezingen van 2005 een coalitie. Zij waren de verkiezingenvan 2009 ingegaan om herkozen te worden. Hun meerderheid bleef nipt behouden.In 2013 werd de rood-groene coalitie echter afgelost door eenminderheidsregering van de rechts conservatieve politieke partij Høyre en deconservatief-liberale politieke partij Fremskrittspartiet, die kan rekenen opde gedoogsteun van de Kristelig Folkepartiet en Venstre. Na de verkiezingen in2017 behield deze coalitie een nipte meerderheid.

(Meer over Noorwegen en elektrische auto’s lees je hier.)

2. IJsland


© istock

IJsland is onder andere lid van de NAVO, de EVA, de EER enhet is toegetreden tot de Schengenzone. In juli 2009 zette het IJslandseparlement het licht op groen voor een officieel verzoek tot EU-toetreding. Nogdiezelfde maand werd IJsland officieel kandidaat EU-lid. In 2015 heeft IJslandde aanvraag ingetrokken. Om het land te bevrijden van de uitgebreide macht vaninternationale banken besliste de bevolking om een nieuwe grondwet te maken. Zeselecteerden 25 burgers uit 522 volwassenen die niet tot enige politieke partijbehoorden maar door minstens 30 mensen werden aanbevolen. De vergaderingenwerden online gestreamd en de burgers konden hun commentaren en suggestiesdoorgeven. Ze waren getuige van het tot stand komen van het document. Degrondwet die uit dit proces van participatieve democratie voortkwam werd aanhet parlement in de herfst van 2011 ter goedkeuring voorgelegd.

Als reactie op de crisis werd in 2009 de politieke partijBesti flokkurinn (Beste Partij) opgericht. Oprichter Jón Gnarr werd in 2010burgemeester van Reykjavík. Hij was in een vorig leven komiek.

Hoewel IJsland lid is van de NAVO, heeft het geen eigenkrijgsmacht. Strijdkrachten van de Verenigde Staten bewaakten tot 1 oktober2006, op basis van een militair verdrag uit 1951, het land en zijn territorialewateren vanuit een marinevliegbasis in Keflavík. De Verenigde Staten staansindsdien nog wel garant voor de territoriale integriteit van IJsland, maar demarinevliegbasis is niet meer in gebruik als zodanig. IJsland heeft wel eenkustwacht en een militair politieonderdeel.

IJslanders zijn uitermate trots op de rol die IJslandspeelde in het beëindigen van de Koude Oorlog. Het beroemde overleg tussenRonald Reagan en Michail Gorbatsjov vond plaats in Höfði (Reykjavík) in 1986.

Het enige internationale geschil dat noemenswaardig isdoorheen de geschiedenis van IJsland, is dat van de Kabeljauwoorlogen. Hetbetreft een discussie met het Verenigd Koninkrijk. IJsland had de intentie omhaar rijke visserijwateren te beschermen door het uitbreiden van de maritiemegrens. In deze discussie werd de kustwacht ingezet door IJsland om haar visserste beschermen, waarop het Verenigd Koninkrijk oorlogsschepen zond. Het VerenigdKoninkrijk bond pas in nadat IJsland ermee dreigde uit de NAVO te stappen.

Volgens de Global Peace Index (GPI) is IJsland hetvredelievendste land ter wereld. Het heeft deze status te danken aan deafwezigheid van strijdkrachten, het lage criminaliteitsgehalte en desociaal-politieke stabiliteit die het land al lang kent.

(Meer over het IJslandse toerisme lees je hier.)

3. Zweden


© istock

Het politieke systeem van Zweden is vastgelegd in vierwetten die samen de constitutie vormen. 1: De eigenlijke grondwet,Regeringsformen, van kracht sinds 1975, waarin zijn vastgelegd de rechten envrijheden van staatsburgers en de organisatie van de staat, 2: dewet op detroonopvolging, Successionsordningen uit 1810, laatstelijk gewijzigd in 1979 omvrouwelijke opvolging mogelijk te maken, 3: de wet op de persvrijheid,Tryckfrihetsförordningen uit 1766, die naast de vrijheid van drukpers ook devrije toegang tot overheidsdocumenten regelt, 4: de grondwet op de vrijheid vanmeningsuiting, Yttrandefrihetsgrundlag. Deze grondwet uit 1992 vormt eenaanvulling op de wet op de persvrijheid.

Zweden is een parlementaire constitutionele monarchie meteen minister-president als regeringsleider en een koning als staatshoofd. Dewetgevende macht wordt uitgeoefend door de regering en het parlement (deRijksdag), dat uit één kamer bestaat. Het Zweedse volk kiest elke vier jaar de349 leden van het parlement. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door deregering, die onder leiding staat van de door het parlement benoemdeminister-president. De functie van koning is sinds de invoering van de Wet opde regeringsvorm, waarmee de macht “bij de bevolking” werd gelegd, inZweden tegenwoordig slechts symbolisch van aard.

(Meer over de Zweedse welvaartsstaat lees je hier.)

4. Nieuw-Zeeland


© istock

Nieuw-Zeeland is een Constitutioneel Koninkrijk en eenparlementaire democratie. Het land is onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijksinds 1 januari 1907, genaamd Dominion ofNew Zealand. Nieuw-Zeeland heeft een ongeschreven grondwet.

Nieuw-Zeeland is lid van het Gemenebest van Naties. Het iseen Commonwealth realm met alsstaatshoofd Elizabeth II van Nieuw-Zeeland, die vertegenwoordigd wordt door eengouverneur-generaal, sinds 28 september 2016 is dat Patsy Reddy. Detroonopvolger is Charles, Prins van Wales, Hertog van Cornwall. InNieuw-Zeeland is de officiële titel van het staatshoofd: Her Majesty, Elizabeth the Second, By the Grace of God, Queen of NewZealand and Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth,Defender of the Faith (Hare Majesteit, Elizabeth de Tweede, Bij de GratieGods, Koningin van Nieuw-Zeeland en Haar andere Gebieden en Territoria, Hoofdvan het Gemenebest, Verdediger van het Geloof).

Het land heeft een parlement bestaande uit één kamer metnormaal gesproken 120 leden. Het kiesstelsel waarborgt evenredigevertegenwoordiging en dit heeft na sommige verkiezingen extra zetels totgevolg, de zogenaamde ‘overhang’. Zo telt het parlement sinds de verkiezingenvan 2011 bijvoorbeeld 121 zetels. Uit het parlement wordt een kabinet van circa20 ministers gekozen. Het parlement zetelt in de hoofdstad Wellington. Leider vandit kabinet is de premier, sinds 26 oktober 2017 is dat Jacinda Ardern van de New Zealand Labour Party. Deparlementsverkiezingen vinden om de drie jaar plaats, voor het laatst op 23september 2017.

Verder is Nieuw-Zeeland lid van de Verenigde Naties, APEC,OECD en ANZUS. Na een meningsverschil in 1985 met de Verenigde Staten overkernwapens heeft het ANZUS-verdrag wat schade opgelopen, omdat Nieuw-Zeelandtegen elke vorm van kernenergie en -wapens is.

(Meer over de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland lees je hier.)

5. Denemarken


© istock

Denemarken is een constitutionele monarchie die volgens degrondwet van 1953 geregeerd wordt. Ook Groenland behoort tot het Deensekoninkrijk, evenals de Faeröer. Waar de laatste twee een zelfstandige positiebinnen het koninkrijk innemen, wordt het Deense grondgebied er direct doorbestuurd.

De wetgevende macht wordt bekleed door het staatshoofd (opdit moment koningin Margrethe II), samen met het parlement, het Folketing, datuit één kamer met 179 direct gekozen leden bestaat. Het parlement wordtsamengesteld door een combinatie van een districtenstelsel en evenredigevertegenwoordiging. Sinds 1909 heeft geen enkele partij de absolute meerderheidgehad. Vanaf 1945 is de Socialdemokraterne (Sociaaldemocratische Partij) langetijd de belangrijkste politieke partij geweest, maar eind jaren negentig begonde trend te keren. Rechtse stromingen als het nationalisme/conservatisme en hetliberalisme kwamen sterk in opkomst en een centrum-rechtse coalitie regeerdemet gedoogsteun van de Dansk Folkeparti (Deense Volkspartij). Van 3 oktober2011 tot 28 juni 2015 hadden de sociaaldemocraten de teugels echter in handen.Sinds 2015 is Lars Løkke Rasmussen premier van Denemarken. Dit was hij ook alvan 2009 tot 2011. Hij leidt een rechtse minderheidsregering met gedoogsteunvan de Deense Volkspartij.

De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de monarch endoor zijn of haar ministers, die door de eerste minister worden geleid. Dezelaatste is tevens het hoofd van de regering. Het kabinet van ministers isverantwoording schuldig aan de Kamer en moet de steun van de meerderheid vandat orgaan hebben. Parlementsleden die tot minister worden benoemd, blijven lidvan het parlement.

Bestuurlijk was Denemarken tot 2007 verdeeld in 13provincies en één autonome stad, Kopenhagen. Er waren 270 gemeenten. Lokale enregionale overheden hadden een grote mate van autonomie, die reeds wasgegarandeerd in de grondwet van 1849. De Denen beschouwen de lokale autonomieals een van de meest verregaande in de wereld.

Sinds 1 januari 2007 bestaat Denemarken uit 5 regio’s(regioner) en 98 gemeenten.

Wat lidmaatschappen betreft binnen Europa is Denemarkenofficieel een EU-lidstaat sinds 1 januari 1973. Sinds 1 maart 2001 maaktDenemarken uit van het Schengengebied. Denemarken is lid van de NAVO sinds 4april 1949 en behoort daarmee tot de oudste leden van de NAVO. Denemarken heeftook zitting in de Raad van Europa.

Denemarken heeft 9 vertegenwoordigers in het EuropeesEconomisch en Sociaal Comité.

Denemarken heeft een wat beperkte exclusieve economischezone, aangezien Zweden bijvoorbeeld maar kort van de Deense kust ligt.

(Meer over Denemarken en migrantengetto’s lees je hier.)

6. Canada


© istock

Canada heeft een ex aequo met Ierland. Canada is eenconstitutioneel koninkrijk en een federale parlementaire democratie. Hetpolitieke systeem van Canada is gebaseerd op het Britse Westminster-model metAmerikaanse invloeden. Op 1 juli 1867 trad de British North America Act of 1867 (in principe Canada’s grondwet)in werking die de Dominion of Canada oprichtte. Canada’s eersteminister-president werd Sir John Alexander Macdonald. Hoewel Canada nominaalzelfstandig was, had het Britse parlement nog steeds grote invloed op Canadeseaangelegenheden. Zo moesten bijvoorbeeld wijzigingen in de Canadese grondwetdoor Londen goedgekeurd worden. Ook was Groot-Brittannië tot 1931 inbelangrijke mate verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van Canada.

Het parlement van Canada bestaat uit een Lagerhuis, het Huisvan Afgevaardigden (House of Commons)en een Senaat (Senate). Deze Senaatbestaat, in tegenstelling tot het Hogerhuis in het Verenigd Koninkrijk, nietuit Lords aangezien Canada geen adellijke titels kent. Gekozen werd voor eenmodel naar Amerikaans voorbeeld hoewel senatoren niet direct door het volkworden gekozen maar door de minister president worden voorgedragen envervolgens door de gouverneur-generaal benoemd. Doordat de Senaat hierdoor vaakbevolkt wordt door politieke vrienden van de minister-president is er veelverzet tegen dit systeem en worden er regelmatig voorstellen gedaan om deSenaatsleden wel door het volk te laten kiezen.

Leden van het Lagerhuis worden gekozen via een districtenstelselmet één parlementslid per district (Riding).De kandidaat per district die de meeste stemmen krijgt bij federaleverkiezingen wordt lid van het Lagerhuis (Memberof Parliament).

De partij met een meerderheid van stemmen vormt de regeringbestaande uit een minister-president en diverse ministers die tevens lid zijnvan het parlement. Samen vormen zij het kabinet. Indien er geen partij is meteen meerderheid, zoals na de verkiezingen van 2008 het geval was, vormt in deregel de grootste partij een minderheidsregering. Vaak regeert deze met steunvan één of meer andere partijen zonder een formele coalitie te vormen. In deregel zitten minderheidskabinetten niet meer dan één à twee jaar.

Een parlement heeft een mandaat van vijf jaar maar deminister-president kan eerder verkiezingen uitschrijven. Ook worden er eerderverkiezingen gehouden als de regering het vertrouwen van het parlementverliest. Dit gebeurt meestal tijdens minderheidskabinetten wanneer de regeringeen gevoelig verlies lijdt in het parlement over bijvoorbeeld een z.g.moneybill, een staatsbudget. De verkiezingen van 2015 zijn gewonnen door deliberale partij en hebben een regering opgeleverd onder de charismatische,jonge president Justin Trudeau.

De rechtsprekende tak van de federale overheid wordt geleiddoor het Supreme Court of Canada, hetCanadees Hooggerechtshof.

(Meer over de wapenwet van Canada lees je hier.)

6. Ierland


© istock

Ierland is een republiek en een parlementaire democratie. Depresident van Ierland is het staatshoofd, maar vervult volgens de IerseGrondwet vooral een ceremoniële functie, wordt rechtstreeks gekozen, waarbij,anders dan bij de verkiezingen voor de Dail, alleen inwoners van de Republiekmet de Ierse nationaliteit mogen stemmen. Een president heeft een termijn vanzeven jaar en kan maximaal één keer herkozen worden. Een van de taken van depresident is het aanwijzen van de minister-president, de Taoiseach.

Het parlement Oireachtas bestaat uit de Dáil en de Seanad.De Dáil, vergelijkbaar met de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België,wordt rechtstreeks gekozen door alle inwoners van de Republiek die de Ierse ofde Britse nationaliteit bezitten. (Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebbeneen akkoord waarmee burgers in beide landen mogen stemmen.) De Dáil bestaat uit166 leden, de zogenaamde Teachtaí Dála of TD’s.

Ierland kent een kiessysteem waarbij het land verdeeld is inmeervoudige kiesdistricten (lijst). In ieder district worden dus meerderekandidaten gekozen. De kiezers kunnen bij het uitbrengen van hun stem aangevenwelke kandidaat hun eerste voorkeur heeft, welke hun tweede, enzovoort, tot bijalle kandidaten een voorkeur is aangegeven. De kiezer heeft een enkelvoudigeoverdraagbare stem.

De Seanad bestaat uit 60 leden, de zogenaamde senatoren. Zijworden niet rechtstreeks verkozen. Elf van deze leden worden voorgedragen doorTaoiseach (in de praktijk benoemt hij hen), zes leden worden gekozen door deafgestudeerden van de universiteiten. 43 leden worden gekozen door specialepanels, samengesteld naar beroepsgroep.

De laatste verkiezingen voor de Dáil vonden plaats in 2016.De huidige regering is een minderheidsregering van het christendemocratischeFine Gael met steun van enkele onafhankelijke parlementariërs en eensamenwerkingsverband met het conservatief-liberale Fianna Fáil, onder leidingvan Taoiseach Leo Varadkar. De oppositie wordt in de huidige Dáil gevormd doorSinn Féin (sociaaldemocratisch, republikeins), de Irish Labour Party(sociaaldemocratisch), United LeftAlliance (socialistisch) en NewVision.

Ierland is lid van tal van grote internationaleorganisaties, zoals de Verenigde Naties en de OESO. Het is om de neutraliteitte behouden echter geen lid van de NAVO. Op Europees niveau is Ierlandaangesloten bij de Europese Unie en de eurozone, maar het hoort niet bij deSchengenlanden.

(Meer over Ierland en de brexit lees je hier.)

8. Zwitserland


© istock

De in Bern zetelende volksvertegenwoordiging bestaat uit eengrote en een kleine kamer: de nationale raad (200 leden) en de kantonsraad (2leden per kanton). De 4 grootste partijen zijn de SVP/UDC (burgerlijken),CVP/PDC (christendemocraten), SP/PS (sociaaldemocraten) en de FDP/PRD/PLR(liberalen). Veel wetsvoorstellen worden via een referendum ter goedkeuring aande bevolking voorgelegd. Deels omdat dit volgens de wet moet, deels omdat debevolking dit kan verlangen.

De Zwitserse bondsregering (Bondsraad) bestaat uit 7ministers afkomstig uit de 4 grootste partijen van het land. Hetvoorzitterschap rouleert op jaarlijkse basis, de voorzitter is tevensbondspresident (primus inter pares).

Zwitserland heeft een sterke traditie van politieke enmilitaire neutraliteit die wordt ondersteund door een sterke defensie. Het landheeft een neutrale positie gehouden gedurende twee wereldoorlogen en koos pasop 10 september 2002 voor een volledige stem in de Verenigde Naties.

Omwille van dit neutrale imago hebben vele internationaleorganisaties hun hoofdzetel in Zwitserland. Genève is de thuishaven van hetRode Kruis, de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie,UNAIDS, het CERN, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Hoge commissarisvoor de vluchtelingen en van enkele andere afdelingen van de Verenigde Naties.In Gland bevindt zich het hoofdkwartier van de International Union for the Conservation of Nature. In Lausannebevinden zich onder andere het Internationaal Olympisch Comité, het Hof vanArbitrage voor Sport, de Internationale Schaatsunie en de Fédération Equestre Internationale, in Bazel de Bank for International Settlements, inNyon de UEFA, in Zürich de FIFA en in Aigle de Internationale Wielerunie.

Het land kwam in de jaren 90 van de 20ste eeuw negatief inhet nieuws door conflicten over op Zwitserse banken gestalde tegoeden van metname Duitse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s warenvermoord. Uiteindelijk betaalde Zwitserland daartoe onder druk een hoog bedragaan Joodse organisaties.

(Waarom Zwitserland voor senioren de beste woonplaats van de wereld is, lees je hier.)

9. Finland


© istock
© istock

Finland wordt geregeerd volgens de oorspronkelijk uit 1919stammende maar in 2000 herziene grondwet. Het staatshoofd van Finland is depresident, die via volksstemming voor een termijn van zes jaar wordt gekozen.De president is bevelhebber en leider van de strijdkrachten, speelt eenbelangrijke rol in buitenlandse zaken, en kan aanzienlijke invloed opwetgevende kwesties hebben. De wetgeving wordt behandeld door heteenkamerparlement (Eduskunta), waarvan de 200 leden gekozen worden voor eentermijn van vier jaar door een systeem van evenredige vertegenwoordiging. AlleFinnen die minstens 18 jaar oud zijn kunnen stemmen. Het belangrijkstebestuurlijke orgaan van het land is het kabinet (geleid door de eersteminister), dat aan het parlement verantwoording schuldig is.

Het Finse kabinet staat sinds 29 mei 2015 onder leiding vanpremier Juha Sipilä. De zittende president is sinds 2012 Sauli Niinistö.Finland heeft meerdere malen zowel een vrouwelijke president als premier gehad,in 2003 en in 2010-2011.

(Meer over Finland en groene energie lees je hier.)

10. Australië

De zes toenmalige Britse koloniën, Nieuw-Zuid-Wales,Tasmanië, Queensland, Victoria, Zuid-Australië en West-Australië werden in 1901in een federale staat verenigd. Iedere deelstaat heeft een eigen regering,rechterlijke macht, grondwet en overheid met een eigen gekozen premier.Federaal zijn de Australische Senaat en het Australische Huis van afgevaardigdendie het Australische Parlement vormen.

Regeringsleider is de Minister-president van Australië. Hetgemenebest heeft bovendien twee zelfregerende gebieden: het AustralischHoofdstedelijk Territorium (het gebied van de federale hoofdstad Canberra) enhet Noordelijk Territorium met Darwin als hoofdstad. Tot het gemenebest behorenook: Jervis Bay Territorium aan de Australische oostkust, Christmaseiland in deIndische Oceaan, Norfolk in de Stille Oceaan en Heard en McDonaldeilanden in deZuidelijke Oceaan.

Het Gemenebest van Australië is naast een federaleparlementaire democratie ook een parlementair (constitutioneel) koninkrijk metals staatshoofd Elizabeth II van Australië met de titel Koningin van Australië(een Commonwealth realm). Detroonopvolger van de natie is kroonprins Charles. In iedere deelstaat wordt hetstaatshoofd vertegenwoordigd door een gouverneur en in de federale overheiddoor de gouverneur-generaal. Het staatshoofd wordt in het gemenebestvertegenwoordigd door de Gouverneur-generaal van Australië, die door de Kroonwordt aangesteld op advies van de Australische minister-president. Hoewel demeeste taken door de Gouverneur-generaal en stedelijke gouverneurs wordenuitgevoerd zijn er enkele die het staatshoofd zelf uitvoert door persoonlijkeaanwezigheid. In een referendum in 1999 is uitgesproken dat de bevolking vanAustralië een overgang naar een republiek afwees.

Binnen de grenzen van Australië ligt sinds 2013 de zelfuitgeroepen Murrawarrirepubliek, die door geen enkel land erkend wordt.

(Meer over het Australische puntensysteem voor immigratie lees je hier.)

Show More
Close
Close