Business

Hoe de vergrijzing de wereldeconomie zal veranderen… tenzij politici hun verantwoordelijkheid nemen

De vergrijzing dreigt een cruciale impact te hebben op de wereldeconomie. Indien er niet adequaat wordt opgetreden, zal de druk van de verouderende bevolking een negatieve impact hebben op de economische groei en de bestaande ongelijkheden alleen nog maar doen toenemen. Dat schrijft het magazine The Economist. Er wordt op gewezen dat het beleid de oudere generatie moet overtuigen dat het verlengen van de actieve loopbaan voor iedereen voordelen zal opleveren. Het magazine voegt er aan toe dat die omschakeling niet eenvoudig zal zijn, maar er wordt aan toegevoegd dat er geen alternatief is. “In de ontwikkelde wereld blijven hogeropgeleiden, in vergelijking met laaggeschoolde werknemers tot op steeds hogere leeftijd actief op de arbeidsmarkt,â€? geeft The Economist aan. “In de leeftijdsgroep tussen tweeënzestig en vierenzeventig jaar is 65 procent van de hogeropgeleide Amerikaanse mannen nog steeds professioneel actief.” “Bij leeftijdsgenoten met een lagere opleiding daalt dat cijfer echter tot 32 procent. In de Europese Unie is een vergelijkbaar patroon merkbaar. Het fenomeen vormt een onderdeel van de toenemende scheiding tussen hogeropgeleiden en laaggeschoolden die in elke leeftijdsgroep kan worden opgemerkt.” “De snelle innovatie heeft de inkomens van hogeropgeleiden gevoelig doen stijgen, terwijl de verloning van de ongeschoolde populatie is ingekrompen. In de hogere inkomenscategorieën worden meer uren gepresteerd dan op de lagere loonniveaus. Dat heeft belangrijke implicaties voor de individuele werknemers en de samenleving.” “De wereld staat aan de vooravond van een explosieve groei van de oudere populatie. De volgende twee decennia zal de wereldwijde bevolking van vijfenzestigplussers bijna verdubbelen tot 1,1 miljard inwoners.â€? “De ervaringen van de twintigste eeuw, waarbij een langere levensduur eerder werd vertaald in langere pensioenperiodes dan in de uitbreiding van arbeidscarrières, hebben bij vele waarnemers de overtuiging doen rijzen dat het fenomeen zal leiden tot een tragere economische groei, terwijl de druk van de grotere groep gepensioneerden een zware last zal betekenen voor de overheidsbudgetten.â€? “De scherpe scheiding tussen de werkende jongeren en rentenierende ouderen gaat echter voorbij aan de groeiende kloof tussen geschoolden en ongeschoolden. Bij de ongeschoolde jongeren vallen de werkgelegenheidscijfers steeds verder terug, terwijl hogeropgeleide ouderen steeds langer werken. Deze scheiding is het grootst in de Verenigde Staten, waar de hogeropgeleide babyboomers hun pensioen uitstellen, terwijl lager geschoolde jongeren uit de arbeidsmarkt worden geduwd.â€? “Het beleid is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het probleem. Vele Europese regeringen zijn teruggekomen op hun beleid dat mensen stimuleerde om zich vroeg uit de arbeidsmarkt terug te trekken. De stijgende levensverwachting en de striktere pensioenregelingen zorgen ervoor dat zelfs welgestelde inwoners langer moet werken om een comfortabel pensioen op te bouwen.” “Ook de veranderende aard van de arbeid heeft echter een impact gehad. De verloning van de hogeropgeleiden heeft een sterke stijging gekend en die vruchten kunnen tot op hoge leeftijd worden geplukt. Hogeropgeleide ouderen zijn door de technologische innovaties immers productiever dan hun voorgangers.â€? “Deze trend zal niet alleen de hogeropgeleide ouderen, maar in sommige opzichten ook de samenleving als geheel ten goede komen. De groei zal minder snel vertragen dan algemeen wordt verondersteld, terwijl ook de overheidsbudgetten meer ruimte zullen krijgen omdat de topinkomens langer belastingen zullen afdragen.” “Rijke landen met een grote groep hogeropgeleide ouderen zullen de last van de vergrijzing dan ook gemakkelijker kunnen dragen dan samenlevingen zoals China, waar de helft van de vijftigplussers het lager onderwijs nooit heeft afgemaakt. “Aan het lagere uiteinde van het sociale spectrum ontwikkelt zich echter een grimmige situatie. Met het vorderen van de leeftijd wordt de handenarbeid moeilijker en wordt het pensioen een aantrekkelijk alternatief. Daardoor dreigt een duidelijke opsplitsing tussen ouderen die van hun pensioen moeten leven en hogeropgeleide generatiegenoten die hun carrières verder zullen zetten.â€? “Bovendien zijn niet al deze effecten gunstig voor de economie. Welgestelde ouderen zullen hun spaarreserves verder blijven opbouwen, waardoor de consumptie zal worden afgezwakt. Ongelijkheid zal toenemen en bovendien zal een toenemend gedeelte van de rijkdom uiteindelijk door erfenissen naar de volgende generaties worden overgeheveld, waardoor de kloof tussen winnaars en verliezers alleen nog maar dreigt toe te nemen.” “Mogelijk zullen er hogere successierechten komen. Indien deze maatregel de plaats inneemt van minder eerlijke belastingen, zijn die heffingen mogelijk zinvol. Bovendien zou de maatregel ouderen mogelijk kunnen stimuleren om hun geld te besteden in plaats van op te potten.â€? “De overheden zouden zich echter niet op een herverdeling van de rijkdom moeten richten, maar wel meer inkomen moeten genereren door een hervorming van het onderwijs en het pensioen. Leeftijd zou niet langer het einde van de actieve loopbaan mogen bepalen. De verplichte pensioenleeftijd moet verdwijnen.” “Welzijnszorg zou rekening moeten houden met de grotere mogelijkheden van de hogeropgeleiden en pensioenen zouden minder voordelig moeten worden voor de rijken. Tegelijkertijd moet meer worden geïnvesteerd in onderwijs in alle fasen van het leven, zodat meer mensen de mogelijkheid krijgen de vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om een succesvolle carrière uit te bouwen.â€? (mah)    

Show More
Close
Close