Voorbije dertig jaar is 75 procent van de vliegende insecten verdwenen

Een nieuwe studie heeft een erg verontrustend beeld van de natuur geschetst: driekwart van de vliegende insecten zou in Duitse natuurgebieden de voorbije drie decennia verdwenen zijn. Daarmee is de teruggang veel groter dan wetenschappers hadden verwacht. Dat is een enorm drama, want zonder insecten zou er geen leven op aarde zijn.

De voorbije jaren washet opvallend hoeveel insectensoorten, zoals bijen en vlinders, minder enminder voorkwamen in West-Europa en Noord-Amerika. Deze insecten zijn echter zeerbelangrijk voor het ecosysteem. Zij zijn namelijk de bestuivers, de voedselbronvan de vogels en de zoogdieren. Wanneer de meerderheid hiervan verdwijnt, heeftdat een enorme invloed op dit ecosysteem en op onszelf.

Jammer genoeg kent niemandhet belang van insecten, voornamelijk omdat we ze zodanig als irritant beschouwen. 

“Dit houdt niet op aan de grens”

Alvanaf 1989 houden Duitse entomologen of insectendeskundigen in 63 beschermdenatuurgebieden nauwlettend bij hoeveel en welke soorten insecten er leven enrondvliegen. Dit doen ze op verschillende momenten in het jaar.

Ditjaar heeft de Radboud Universiteit de onderzoeksresultaten onderzocht en kwamenze tot de conclusie dat het gemiddelde totale aantal insecten na 27 jaar met76% is gedaald. “Dit houdt natuurlijk niet op bij degrens”, zegt projectleider Hans De Kroon. “Ik denk dat wat we zien inDuitsland zien, ook gebeurt in andere gebieden in Europa.”

Maar waaromverdwijnen ze?

Maar watis nu de reden dat de insecten verdwijnen? Hier kan geen eenlijnig antwoord opgegeven worden, al kan er wel gezegd worden waarom ze niét verdwijnen.

Hetveranderende klimaat is alleszins niet de oorzaak. De temperatuurstijging lietjuist zien dat er méér insecten voorkomen. Ook het onderhoud van de natuurgebiedenin Duitsland kan geen oorzaak zijn, ze worden namelijk goed onderhouden. Onderzoekersvinden het dan ook vreemd dat de insecten ook daar massaal sterven.

Deoorzaak die dan overblijft is dat de gebieden vrij klein zijn en in een landelijkgebied liggen. De invloed van de landbouw en het gebruik van pesticiden kan duseen oorzaak zijn. Daarnaast kunnen ook volgens die insecten eten een groteinvloed hebben op de achteruitgang van de insecten.

Momenteelweten de onderzoekers echter nog niet alles en willen ze voorlopig deachteruitgang  van de insecten aan nikstoeschrijven. 

Show More

Een nieuwe studie heeft een erg verontrustend beeld van de natuur geschetst: driekwart van de vliegende insecten zou in Duitse natuurgebieden de voorbije drie decennia verdwenen zijn. Daarmee is de teruggang veel groter dan wetenschappers hadden verwacht. Dat is een enorm drama, want zonder insecten zou er geen leven op aarde zijn.

Afgelopen jaren was al duidelijk dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika.
Insecten zijn enorm belangrijk in het ecosysteem. Het zijn de bestuivers, ze zijn de voedselbron van onze vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op het ecosysteem en uiteindelijk ook op onszelf.Maar het belang van insecten gaat aan ons voorbij, al was het maar omdat we ze als vervelend beschouwen. Als het hier om ijsberen of tijgers zou gaan, zou het kot te klein zijn. Maar, de realiteit is wel dat we voort kunnen als mensheid zonder tijgers en ijsberen, maar zonder insecten is het game over.

“Dit houdt niet op aan de grens”

Sinds 1989 houden Duitse entomologen (insectendeskundigen) in 63 beschermde natuurgebieden minutieus bij hoeveel insecten er rondvliegen, op verschillende momenten in het jaar. Dat doen ze door de beestjes te vangen in malaisevallen en de biomassa te wegen. De Radboud Universiteit heeft deze data geanalyseerd en concludeert dat het gemiddelde totale gewicht na 27 jaar met 76% is afgenomen. In de zomer, als het insectenaantal zijn piek bereikt, zien ze zelfs een daling van 82%. De teruggang van het aantal insecten in de Duitse natuurgebieden blijkt dus veel groter dan gedacht. “Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo’n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo’n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerender bevinding”, zegt projectleider Hans de Kroon. De natuurgebieden waar de Duitsers hun metingen hebben gedaan, lijken erg op veel natuurgebieden in ons land. Ze zijn relatief klein en omsloten door agrarische gebieden. “Dit houdt natuurlijk niet op bij de grens”, zegt De Kroon. “Ik denk dat wat we zien in Duitsland zien, ook gebeurt in andere gebieden in Europa.”

Maar waarom verdwijnen ze?

Maar waarom verdwijnen de insecten? We weten door deze studie nu wel waar het níet aan ligt. Het veranderende klimaat kunnen we wegstrepen als mogelijke oorzaak: de temperatuurstijging van zo’n halve graad sinds de jaren 80 zou juist voor méér insecten moeten zorgen blijkt uit andere onderzoeken. Ook het beheer van de natuurgebieden kan geen oorzaak zijn, want de onderzochte gebieden in Duitsland worden goed beheerd en de onderzoekers noemen het dan ook schokkend dat zelfs dáár de insecten ons ontglippen. Wat overblijft, is dat de gebieden relatief klein zijn en midden in het agrarisch landschap liggen. Dus de invloed van de schaalvergroting in de landbouw en het gebruik van pesticiden zijn absoluut factoren die een rol kunnen spelen in de achteruitgang. We weten ook dat insectenetende vogels vooral in aantal achteruitgaan op plekken waar veel neonicotinoïden worden gebruikt, een bepaalde groep insecticiden. Maar de onderzoekers blijven voorzichtig en weigeren de achteruitgang van de insecten voorlopig specifiek aan het gebruik van insecticiden toe te wijzen.

Tags
Show More
Close
Close